คณะกรรมการจริยธรรม panel 1
คณะกรรมการจริยธรรม panel 2
คณะกรรมการจริยธรรม panel 3
คณะกรรมการสมทบของทุก panel