สัมมนาวิชาการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในมุมมองแถบยุโรป

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ Prof. Knut W Ruyter จากสถาบัน Regional Committees for Medical Research Ethics-South East Norway  และ ศ.พญ.จันทรา  เหล่าถาวร (กาบวัง) อาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship (MFES GF) มาเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในมุมมองแถบยุโรป ณ อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการฯ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาจริยธรรมและการทำวิจัยในมนุษย์ในมุมมองทางยุโรป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น