คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมการประชุม FERCAP Annual Conference 2018

ในระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม FERCAP Annual Conference ครั้งที่ 18 ณ Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan ทั้งนี้มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเชิญให้นำเสนองานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้

1. ผศ.ดร.พญ. พรรณทิพา ว่องไว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอเรื่อง KKU MODEL: Handle on medical device Research ซึ่งเป็นการนำเสนอขั้นตอนในการพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ โดยคณะอนุกกรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นอนุกรรมการฯชุดแรกและชุดเดียวในประเทศ ที่ให้คำแนะนำเรื่องการทดสอบเครื่องมือแพทย์ก่อนที่จะมีการนำมาใช้ศึกษาทดสอบในมนุษย์และได้นำเสนอระบบ IRB program ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยเป็นการพัฒนา ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น SIDCER-FERCAP foundation และบริษัท ID driver ทั้งนี้ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้

2. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานบริหารผู้อำนวยการสถานบริหารการจัดการงานวิจัยและคลินิก และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies – Global Fellowship (MFES-GF) ได้นำเสนอเรื่อง Ethical Issues in a FIH Medical Device Study ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องการพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหลักการและการทดสอบที่มีข้อแตกต่างไปการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยา

3. ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่o และเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies – Global Fellowship (MFES-GF) ได้นำเสนอเรื่อง หลักสูตรThe Middleton Foundation for Ethical Studies – Global Fellowship (MFES-GF) ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติที่อยู่ภายใต้ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และ SIDCER-FERCAP Foundation, Thailand ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากและนอกเหนือจากนี้ ผศ.ดร.ภญ. สุพัตรา ปรศุพัฒนา ยังได้รับรางวัล Outstanding International Surveyors ของ SIDCER-FERCAP จาก surveyors ในภูมิภาค Asia-Pacific จำนวนทั้งหมด 94 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง ที่มีตัวแทนของคณะกรรมการฯ ไปปฏิบัติงานในระดับนานชาติและได้รับการเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งได้รับรางวัลนี้มา