พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมเดช  พินิจสุนทร รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำสาขาวิชาคณะที่สอง ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่  พญ.ทุมวดี  ตั้งศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง  รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  พญ.ศริษา ร่มไทรทอง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ

ซึ่งในการลงนามความร่วมมือนี้ จะมีผลต่อโครงการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากนักวิจัยมีโครงการวิจัยซึ่งเข้าข่ายโครงการตามความร่วมมือนี้ นักวิจัยสามารถยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่ ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำโรงพยาบาลขอนแก่น จะให้พิจารณาแบบเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการมาพิจารณาแบบจัดการประชุมอีก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดความล่าช้าและความซ้ำซ้อนในการพิจาณจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของทั้งสองสถาบัน และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการพัฒนาด้านการวิจัยของประเทศ และเพื่อให้การวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้บริหารศูนย์ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ผู้บริหารงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ที่ได้ดำเนินการให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น ในครั้งนี้ และเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล