สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอต่ออายุการรับรองจาก SIDCER

เมื่อวันที่ 4มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานขอต่ออายุการรับรองจาก SIDCER(Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review)โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น โดยทาง SIDCER ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลจากภายนอกได้ทำการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558 ณ. อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นใจต่ออาสาสมัครและองค์กร ต่างๆ  ว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานอยู่บนมาตรฐานสากล  และเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิจัยทางคลินิก หรือการวิจัยในคนในประเทศไทยสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป