ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2561

เรียน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทุกท่านที่เคารพคะ

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2561

     ด้วย ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)  ได้จัด “โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561” ในพุธ-พฤหัสบดี ที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ และนักวิจัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ เพื่อให้การพิจารณารับรองจริยธรรมมีมาตรฐานและคุณภาพ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและนักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานในที่สุด

             ในการนี้ ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว หรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ อีเมลล์walija@kku.ac.th ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสานงานโครงการ นางสาววาลิณี จันทนประเสริฐ โทรศัพท์ 089-7141177 ภายใน 42944                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมอบรม ในวันและเวลาดังกล่าว

ไฟล์แนบ