ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Office of The Khon Kaen University Ethics Committee in human research
Office of President building 2 Floor 2 nd Khon Kaen University,mittraphap road,Nai Muang Subdistrict ,Muang District,Khon Kaen, 40002 Thailand

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. (สาขาย่อย) 

ห้อง 5317 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 67133 – 4 มือถือ 089-7141913

Office of The Khon Kaen University Ethics Committee in human research (Sub office)
Room 5317, 3rd Floor Wadwichakarn Building , Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Tel. 67133 – 4 Mobile 089-7141913