ติดต่อเรา

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 42941-4 มือถือ 089-7141177

Center for Ethics in Human Research, Khon Kaen University
Office of President building 2 Floor 2 nd Khon Kaen University, Mittraphap road ,Nai Muang Subdistrict, Muang District, Khon Kaen, 40002 Thailand Tel. 42941-4 Moblie 089-7141177

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาย่อย) 

ห้อง 5317 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 67133 – 4 มือถือ 089-7141913

Center for Ethics in Human Research, Khon Kaen University (Sub office)
Room 5317, 3rd Floor Wadwichakarn Building, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Mittraphap road, Nai Muang Subdistrict, Muang District, Khon Kaen, 40002 Thailand Tel. 67133 – 4 Mobile 089-7141913