วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในมนุษย์  เป็นที่ยอมรับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจสำคัญ คือ

ปกป้องศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในงานวิจัยตามมาตรฐานสากล

เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล