SOP

SOP

Download All

บทที่ 1 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ Version 3.1 Download
บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ Version 3.3 Download 
บทที่ 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา Version 3.6 Download
บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย Version 3.3 Download
บทที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ Version 3.4 Download
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง Version 3.4 Download
บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย Version 3.1 Download
บทที่ 8 การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย Version 3.1 Download
บทที่ 9 ประกันคุณภาพภายใน Version 3.1 Download
บทที่ 10 วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Version 3.1 Download