SUBMISSION FORM

(ยื่นเสนอครั้งแรก)

AF/05-03/03.6

แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559 (Submission for Exemption review)

AF/06-03/03.6 Submission Form for Exemption Research-Exemption
AF/07-03/03.6

แบบเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559 (Submission for Expedited review)

AF/08-03/03.6 Submission Form for Expedited Review-Expedited

AF/09-03/03.6

การขอเสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยทดลองทางคลินิก (Clinical trial/Experimental study) (ฉบับภาษาไทย)

AF/10-03/03.6

Submission Form for Ethics in Human Research for Clinical trials_Experimental studies-English

AF/11-03/03.6

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา  (Social/Anthropological study)(ฉบับภาษาไทย)

AF/12-03/03.6

Submission Form for Ethics in Human Research for Social_Anthropological studies-English

AF/22-03/03.6

บันทึกข้อความการชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ

AF/01-10/03.0 แบบเสนอขอรับคำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทย์

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 18 ปี ขึ้นไป
อาสาสมัคร ต่ำกว่า 18 ปี
ส่งทางไปรษณีย์
ตัวอย่างแบบคำยินยอมอาสาสมัคร
อาสาสมัคร 18 ปีขึ้นไป
อาสาสมัคร ต่ำกว่า 18 ปี
อาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่าน ออก-เขียนได้
ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัคร สำหรับ วิจัยทางคลินิก

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง

(โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว)

AF/01-06/03.4

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Submission for progress report)

AF/02-06/03.4

ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (Submission for renewal of approve)

AF/03-06/03.4

ขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Submission forAmendment)

AF/04-06/03.4

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในสถาบัน (Submission for SAE in site of project)

AF/05-06/03.4

แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน (External SAE)

AF/06-06/03.4

ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Submission for Deviation/Violation report/Non-compliance report)

AF/07-06/03.4

ขอแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Submission for closing report)

แบบฟอร์มอื่นๆ