หนังสือจริยธรรมฯ

  • การสำรวจและประเมินการดำเนินการทวทวนด้านจริยธรรม
  • แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศ พ.ศ.2550
  • ICH-GCP
  • Standard Operating Procedures (SOP) Version 3.0
  • AE Guidance (final)
  • 13th FERCAP Internationnal Conference 17- 20 Nov 2013, Bali,Indonesia