แบบสอบถาม โครงการการศึกษาความคิดเห็นของผู้มารับบริการต่อกระบวนการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น