ผู้เข้าอบรมสามารถมารับใบประกาศการอบรม 

ของวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ 

โทร. 043-203331, 089-714-1177