รายชื่อผู้เข้าอบรม  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  หลักสูตร Biomedical Research
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคาร สิริคุณากร มข.    
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน E-mail
1 นางสาวภชกร อึ่งชื่น สาธารณสุขศาสตร์ nan.kodchakornphkku@gmail.com
2 นางสาววัชราภรณ์ ทัศนัตร สาธารณสุขศาสตร์ watcharaporntitle@gmail.com
3 นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วยศ สาธารณสุขศาสตร์ k.parinyaporn@gmail.com
4 น.ส. เกษสุดา ไชยสมคุณ สาธารณสุขศาสตร์ gsd.chai@gmail.com
5 น.ส. กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ kawitthrarin@gmail.com
6 น.ส. กนกวรรณ อาจแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ kanogwan.ak@gmail.com
7 นายภคนันท์ คำจันทราช สาธารณสุขศาสตร์ Pakanankhamjantarat@gmail.com
8 นายปฐมฤกษ์ มีสมบัติ สาธารณสุขศาสตร์ patommarerk@gmail.com
9 พญ. ยุวดี อิฐรัตน์ แพทยศาสตร์ maymae1626@hotmail.com
10 พญ. วิลาสินี หน่อแก้ว แพทยศาสตร์ pattrusia@gmail.com
11 พญ. นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล  แพทยศาสตร์ pla_raa@hotmail.com
12 น.ส.ธิรดา  จิ่มอาษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  thirada2020@gmail.com
13 น.ส.เบญจศีล  เกตุคล้าย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ beegees1208@yahoo.com
14 น.ส. พิราวรรณ ภูสีเขียว แพทยศาสตร์ gyb_za@hotmail.com
15 น.ส. หิรัญญา สินธุศิริ แพทยศาสตร์ panglum_pg@hotmail.com
16 นางราตรี พรหมหลวงศรี ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ( OPD 10 ) แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ rateim@kku.ac.th
17 นางศุภลักษณ์ จันคำ สาธารณสุขศาสตร์ SUPALUCK4987@gmail.com
18 น.ส. สิริลักษณ์ ชาระสวยกลาง สาธารณสุขศาสตร์ sirilukk@kkumail.com
19 น.ส. จิตรลดา อ่อนสุระทุม สาธารณสุขศาสตร์ bukbrz@gmail.com
20 นายศักดิ์สิทธิ์ คำเถอะ สาธารณสุขศาสตร์ mysaksit@gmail.com
21 นางสาวทัศนีย์  เนื้อจันทา สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ thadnu@kku.ac.th
22 ผศ.ดร. สุพรรณี พฤกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย supannee.pru@gmail.com
23 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย วิทยาศาสตร์ yarckrit@gmail.com
24 นายธรรมนูญ เทียมใสย ภ.งานบริการพยาบาล แพทยศาสตร์ rthama@kku.ac.th
25 นายคชา อุดมตะคุ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา berm_stboy@hotmail.com
26 น.ส. นุชบา พลดุล บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา Nootchabapolkool@hotmail.com
27 นางสาวหทัยชนก พรหมทา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา Promta1994@gmail.com
28 นางศิรินารถ ปริยชาตเกษร แผนกเอกซเรย์ รพ.ศรีนครินทร์  kungrt29@gmail.com
29 นายอุทิตย์ ชาลีอ่อน แผนกเอกซเรย์ รพ.ศรีนครินทร์ topchalee007@gmail.com
30 ธนิดา แปลกลำยอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ thantla@kku.ac.th
31 นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ มข. abc_tik@yahoo.com
32 นางสาวกัญญารัตน์  อุทรักษ์ ภ.รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ Jiblove2Jpb@hotmail.com
33 ผศ.ดร.รุจิรา ควาสาค์ อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ drujir@kku.ac.th
34 นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ แพทยศาสตร์ Anutamz55@gmail.com
35 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง แพทยศาสตร์ thpongking@gmail.com
36 นายอนุสร ครึ่งมี ภ.จุลชีววิทยา แพทยศาสตร์ anuskr@kku.ac.th
37 น.ส. ปัณณภัทร ณววิชการุณย์ ภ.จุลชีววิทยา แพทยศาสตร์ Punnapat@kku.ac.th
38 น.ส. ดาราพร เชื้ออ่อน เทคนิคการแพทย์ lekluk_672@hotmail.com
39 น.ส. รวินท์นิภา ชนากานต์กุล เทคนิคการแพทย์ c.ravinnipa@gmail.com
40 นายสุภกิจ แก้วสารภูมิ เทคนิคการแพทย์ franky.jung1992@gmail.com
41 นายคธาวุฒิ สุระมรรคา  นักศึกษาป.โท สาธารณสุขศาสตร์ suramankakata@gmail.com
42 นางสาวมนทิราวรรณ พิมพ์ศรี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ pimonti@kku.ac.th
43 นางจิตรัดดา มุนมิน หอผู้ป่าย SCTU  
44 นางสาวอริษา จงจิตร หอผู้ป่าย SCTU  
45 นางสาวลัดดา อินทร์พรหมมา MICU2 darut11@gmail.com
46 นางสาวสิดารัตน์ สมัครสมาน MICU3  
47 นางสาวพยอม บุญสุด MICU4  
48 นางสาวนันทิกานต์ โพธิจักร MICU5  
49 นางขนิษฐา คณะแพง MICU6  
50 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม  คณะเทคโนโลยี มมส sirirat.d@msu.ac.th
51 ผศ.ดร. ลือชัย บุตคุป คณะเทคโนโลยี มมส tak_biot2000@hotmail.com
52 ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์ คณะเทคโนโลยี มมส vijitra.luangin@gmail.com
53 ดร. อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล คณะเทคโนโลยี มมส ice122548@yahoo.co.th
54 น.ส. วรัญญา บุณอยู่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ narynya@hotmail.com
55 นางนิตยา รัตนโชติมณี หอผู้ป่วย AE4 คณะแพทยศาสตร์ nitvia@kku.ac.th
56 นางสาววัชรี  พิมสา หอผู้ป่วย PICU คณะแพทยศาสตร์ pimonti@kku.ac.th
57 นางรัตนา  โก๊ะเค้า หอผู้ป่วย PICU คณะแพทยศาสตร์  
58 นางสาวคัทลียา  เจริญชัย หอผู้ป่วย PICU คณะแพทยศาสตร์  
59 นางธารทิพย์  ประชากูล หอผู้ป่วย PICU คณะแพทยศาสตร์  
60 นางสาววรรณิศา งามคูณ หอผู้ป่วย PICU คณะแพทยศาสตร์  
61 นางเจษฎา ศรีบุญเลิศ  แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์  sjetsa@kku.ac.th
62 นางสาวพัชริดา แสงแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม patcharida.s@msu.ac.th
63 อาจารย์ ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
64 พญ.นิโลบล ช่วยแสง  รพ.อุดรธานี md_starynight@hotmail.com
65 นายณัฐวัตร ปัญญาใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ n-o44@hotmail.com
66 นายณัฐพล  ละอองศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ supertak1404@gmail.com
67 นางดาราณี  การจุนสี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12daranee@gmail.com
68 นายทวิช วงค์ไชยชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Tawit.th@hotmail.com
69 นางสาวนาตยา  คำเสนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ t_teuy2245@hotmail.com
70 นายนิกร  บาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์ takky512439nigorn@gmail.com
71 นางนิลุบล  ดีพลกรัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ nilubon1979@gmail.com
72 นายสุระศักดิ์  เจริญคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ surasak1081009@gmail.com
73 นางสาวอรวรรณ  สินค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ orawan97@gmail.com
74 นางสาวไอลดา  ภารประดิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Ilada.ilada4@gmail.com
75 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์โสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ littlechansom@gmail.com
76 นางสาวชบาไพร  สุวรรณชัยรบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ whan.suwannachairob@gmail.com
77 นางนิออน  ลีคะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ raweenaroo@gmail.com
78 นางสาวภูมิฤทัย  จุรัณณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ p.phoomrue@gmail.com
79 นายยุทธนา  แก้วมืด คณะสาธารณสุขศาสตร์ yutthanakeaw@gmail.com
80 นายสุขสันต์  สลางสิงห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Suk.san5@hotmail.com
81 Mr.PHAYVANH KEOPASEUTH คณะสาธารณสุขศาสตร์ phayvanh_k@yahoo.com
82 นายพงศ์สมุทร   เจณบริรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ epidem00347@hotmail.com
83 น.ส. อรอนงค์ คนสูง ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา on-anong.kho@msu.ac.th
84 นางศิรินารถ ปริยชาตเกษร   kungrt29@gmail.com
85 นายอุทิตย์ ชาลีอ่อน    topchalee007@gmail.com
86 น.ส. ปรีดาภรณ์ สุระภักดิ์   Preedaporn_s@kkumail.com
87 นางสาวจิตสุภา ไกรวัน ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา min_min1112@hotmail.com 
88 น.ส. พิมพกานต์ เสายอด ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา pimpakarn.sy@gmail.com
89 จิรันธนิน เภารอด ภ.รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  jiraph@kku.ac.th
90 น.ส. ตติยา ภูผาลี ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา Saturday_error@hotmail.com
91 นางกรรณิการ์  ยิ่งยื่น   ห้องตรวจอายุรกรรม 8 งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทย์ศาสตร์ มข. kannyi@kku.ac.th
92 กันยารัตน์ แข้โส ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์  kanyarat.khaeso@gmail.com
93 อ.ดร.นุชนภา ประทุมไชย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม nuchnapa.n23@gmail.com
94 อ.ดร.เสาวลกัษณ์ เนาวสาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม saowalak.nao@gmail.com 
95 อ.ดร.ชุลีวลัย์ธญั ญศิรินนท์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  airairr@hotmail.com
96 ผศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม jindawan.w@msu.ac.th
97 จุมาพร โสหนองบัว  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มข วิทยาเขตหนองคาย jumaso@kku.ac.th
98 นายณัฏฐกวี บุญวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nattkav@gmail.com 
99 นางสาวประภัสสร คุ้มวิลัย  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น sinam_250@hotmail.com
100 นางสาวกมลรัตน์ หัสมา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น K.Hassama24@hotmail.com
101 นางสาววิภาวี วงศ์เครือศร  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น wiphaweewong168@gmail.com