รายชื่อผู้เข้าอบรม  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  หลักสูตร Biomedical Research
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคาร สิริคุณากร มข.    
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน สถานภาพ E-mail
1 นางธนิดา พงศ์ศรีทัศน์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ pthani@kku.ac.th
2 นางมลฤดี ประสิทธ์ แพทยศาสตร์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ mprapit@yahoo.co.th
3 นางทติยา เทพขุนกอง แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ttatiy@kku.ac.th
4        
5 นางเยาวนาฏ เคนจันทา แพทยศาสตร์ พยาบาลชำนาญการ kyawan@kku.ac.th
6 นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด แพทยศาสตร์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ niprit@kku.ac.th
7 นางลักษมน โสมพันธุ์ แพทยศาสตร์ พยาบาล luxa50@kku.ac.th
8 นางอัฒชฎาพร การสะอาด พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลสุขภาพเด็ก aiw86162@gmail.com
9 นางสาวคณิศร จันทร์พาณิชย์ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลสุขภาพเด็ก kanisorn2096@gmail.com
10 ภวรรณตรี พลเยี่ยม พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลสุขภาพเด็ก phawantree.3564@gmail.com
11 นางสาวธาราทิพย์ รามคำ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ tarathra@kku.ac.th
12 นายแพทย์ดนุ เกษรศิริ ภ.เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ dhanu@kku.ac.th
13 นางสาวนพรัตน์ แก้วตา รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เภสัชกรชำนาญการ nopparatkaewta@gmail.com
14 นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ porntippimpun@gmail.com
15 นางอรอรุณ สุริสาร แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ onarbu@kku.ac.th
16 นางสาวพรนิภา หาญละคร แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ porhar@kku.ac.th
17 แพทย์หญิงภัทรา วัฒนพันธุ์ ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยศาสตร์ อาจารย์ wpattr@kku.ac.th
18 นางวนาพร เอี่ยมมะ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ wanaporn.e@gmail.com
19 นางอรดา สีหาราช แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ oradse@kku.ac.th
20 นางหวานใจ เพียสุพรรณ์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ wanwan46@hotmail.com
21 นางกรรณิกา คำโสภา แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ kannat2516@hotmail.com
22 นางจิราพร กลั่นเขตรกรรม แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ jimklan@hotmail.com
23 นางนัลทพร สืบเสาะ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ nalutt-@kku.ac.th
24 นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ toubonr@kku.ac.th
25 นายเตชภณ อุปรินทร์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ kasaup@kku.ac.th
26 นางยุภาวดี  ทาสะโก พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลเด็ก yupawadeetasaka@gmail.com
27 นางสาวนันทพร โขลา พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลเด็ก  
28 นายธานัท ราชศิลา พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ thanath tonkla@hotmail.com
29 นางสาวณภัทร แพชัยภูมิ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ pornthip22233@gmail.com
30 นางสาวอัมพร ระวังดี พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ nnoinnoi@hotmail.com
31 นางสาวจันจิรา วิทยาบำรุง พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ jen.witta@gmail.com
32 นางสาวสุภาพร ศรีพนม พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ ao_supapor@windowslive.com
33 นางสาวกาญจนา ขุ่มด้วง พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ jektoho@gmail.com
34 นายวุฒิชัย สมกิจ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ copywuttichai@hotmail.com
35 นางสาวปริญญา หาวิรส พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ orair_nu@hotmail.com
36 นางพิชามญชุ์ คงเกษม พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ poo_gm@hotmail.com
37 นายวัฒนพงษ์ อุทรส พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ watthanapong_g@hotmail.com
38 นางสาวกาญจนา วงศ์อินตา พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การพยาบาลผู้ใหญ่ karncha_wong@hotmail.com
39 สุชีวา ว่องไว เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ suchee@kku.ac.th
40 นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ awilaw@kku.ac.th
41 นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ urich@kku.a.cth
42 นางสาวสุพรรณี อุปชัย พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท เวชปฏิบัติชุมชน nutay2610@gmail.com
43 นางสาวปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ patchai@kku.ac.th
44 นางรื่นฤดี แก่นนาค แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ruenruseeka@kku.ac.th
45 นางสลักจิต ศรีมงคล แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ salusr@kku.ac.th
46 นางสาววรวรรณ ภูชาดา สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.เอก วิทยาการระบาดและชีวสถิติ worawan.p22@gmail.com
47 นางสาวประภัสรา ศิริกาญจน์ สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.เอก วิทยาการระบาดและชีวสถิติ prapassara.s@kkumail.com
48 นายอรรถพงษ์ ฤทธิทิศ สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.เอก วิทยาการระบาดและชีวสถิติ bizzaxd_bk@hotmail.com
49 นางสาวพรหมธิดา พรหมจารย์ ทันตแพทยศาสตร์ นศ.ป.โท ทันตกรรมบูรณะ pak-promthida@hotmail.com
50 นางสาวกีรติ ศรีชวนชื่นสกุล ทันตแพทยศาสตร์ นศ.ป.โท ทันตกรรมบูรณะ k.iamlinlin@gmail.com
51 นางสาวอทิตยา บุ่นวรรณา ทันตแพทยศาสตร์ นศ.ป.โท ทันตกรรมบูรณะ atitt.fai@gmail.com
52 พรพิลาส ผ่องใส ทันตแพทยศาสตร์ นศ.ป.โท ทันตกรรมบูรณะ dentist_princess@hotmail.com
53 นางสาวรสริน ทิพย์คำ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ rossth@kku.ac.th
54 นางณิชนันทน์ สงคราม แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ wanpenso@kku.ac.th
55 นางพิมพ์ใจ จิตรจักร แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ pimjaic@kku.ac.th
56 นายฎลกร จำปาหวาย สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ donlawj@kkumail.com
57 นายณัฎฐกร สำเร็จดี สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ hattakorn2giff@gmail.com
58 นางสาวขวัญแก้ ตุ้ยด้วง แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ kktd_1913@windowslive.com
59 นางสาววิไลลักษณ์ อรรจันทร์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ dekpee_goong@hotmailc.om
60 นายทศพร ทองย้อย พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท เวชปฏิบัติชุมชน ben_nu41@hotmail.com
61 นางสาวรัตนากร ยิวล้า สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ janeenaj027@gmail.com
62 นางสาวกรกนก บุญมาหล้า สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ joy.wansai@gmail.com
63 นางสาวสุภาพร บุญเทพ สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ suphaphorn510@gmail.com
64 นายสิรวิชญ์ สนโศก สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท ชีวะสถิติ sirawich2523@gmail.com
65 ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ daroon@kku.ac.th
66 นางลัดดารัตน์ ทะวะระ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ mladdarat@kku.ac.th
67 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล แพทยศาสตร์ อาจารย์ suchaorn@hotmail.com
68 อาจารย์สมสุดา โสมอินทร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ tsomsuda@kku.ac.th
69 อาจารย์ทวุธ รัตนทิพย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ twut_16@hotmail.com
70 รศ.วิภาวี หีบแก้ว แพทยศาสตร์ อาจารย์ hipkae01@hotmail.com
71 นางพรภิมล สุขเพีย พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล s_pornpi@kkumail.com
72 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล jung-pi@hotmail.com
73 นางนภวรรณ ปาณาราช พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล job_60@hotmail.com
74 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล janicum@gmail.com
75 นางสุกัญญา ชัยภูมิ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล sugunya.c@gmail.com
76 นางสาวอมรรัตน์ สำอางเนตร พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล  
77 นางสาวรัตนา อนุทรศรี พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล  
78 นางสาวกรรณิกา ศรีสะเกษ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล  
79 นางวิลาวัณย์ จันโทริ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท การบริหารการพยาบาล vilawan6223@gmail.com
80 นายพงศธร เผ่าพงศ์สวรรค์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ ppaopongsawan@gmail.com
81 วธหทัย ไพบูลย์ ภ.กุมารเชศาสตร์ แพทยศาสตร์   viewvy_wathu@hotmail.com
82 บุศรา เจริญวัฒน์ ภ.กุมารเชศาสตร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ busarcha@kku.ac.th
83 ปิยธิดา วงศ์มาศ แพทยศาสตร์ อาจารย์ looknom_xcellent@hotmail.com
84 รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ csunis@kku.ac.th
85 ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ porsug@kku.ac.th
86 นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.เอก สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต umakto@gmail.com
87 นางศิริวรรณ สุรไพฑูรย์ เชาศิลป์ชัย แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ siriwang@kku.ac.th
88 นางสาวคนึงนิจ ศรีสละ ภ.อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่  
89 นางสาววชิรญาณ์ ทิพบุญชู ภ.อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่  
90 นางสาวมณธนัญฐ์ บุตตะชา ภ.อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่  
91 นางอุบล จ๋วงพานิช แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ jnbol@kku.ac.th
92 อ.ดร.กภ.กู้เกียรติ ทุดปอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ kukiat.t@msu.ac.th
93 อ.ดร.ธาริณี ทิมาบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ grace_nayah@hotmail.com
94 อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ kasamaams@gmail.com
95 อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ chaloempornnid@gmail.com
96 อ.ดร. ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ chaiwut.bourneow@gmail.com
97 อ.ดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. อาจารย์ nitchara@yahoo.com
98 นายพีรพล ไชยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ peerapon.ton@gmail.com
99 นายณัฐวัตร ปัญญาใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ n-o44@hotmail.com
100 นางสาวอภิญญา  ราชศรีเมือง  สาธารณสุขศาสตร์ นศ.ป.โท สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ apinya.1991emt@gmail.com
101 นายณัฐชนน ดวงเดช  ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ นศ.ป.โท   nutchanon_d@kkumail.com
102 นางสาวณัฏฐพร นาถธีระพงษ์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นศ.ป.โท   nattaphorn.natt@gmail.com
103 นางสาวอัจฉรา  กิตติวงศ์วิสุทธิ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พยาบาลชำนาญการพิเศษ keekt@hotmail.co.th
104 เตือนใจ ภูสระแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พยาบาลชำนาญการพิเศษ poosakaew@gmail.com
105 ผศ.ดร.บัววรุณ ศรีชัยกุล มมส.   buacanado@gmail.com
106 นางสุขใจ บูรณะบัญญัติ โรงพยาบาลมหาสารคาม (บุคคลภายนอก)    sukjaiboo@gmail.com