สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-203331, ภายใน 42940 – 44 โทรสาร 043-203331 
 
Office of The Khon Kaen University Ethics Committee in human research 
Office of President building 2 Floor 2 nd 
Khon Kaen University,mittraphap road,Nai Muang Subdistrict 
,Muang District,Khon Kaen, 40002 Thailand 
Tel.: +66-43-203331, Insite 42940 – 44 Fax.; +66-43-203331 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. (สาขาย่อย) 
ห้อง 5317 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท์ 67133 – 4 มือถือ 089-7141913 
 
Office of The Khon Kaen University Ethics Committee in human research (Sub office) 
Room 5317, 3rd Floor Wadwichakarn Building , Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
Tel. 67133 – 4 Mobile 089-7141913