“คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

(The Executive Board of the KKUEC) 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

  ประธานคณะกรรมการฯ

2

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

3

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

4

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

5

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

6

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

7

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

8

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

9

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

10

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

11

 หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมฯ

  เลขานุการคณะกรรมการฯ

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปีของคณะกรรมการและสำนักงานหน้าที่คณะกรรมการบริหาร