คณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

  ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์

  ประธานกรรมการฯ

2

  รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต้

  กรรมการฯ               

3

  รศ.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส

  กรรมการฯ   

4

  รศ.นีออน  พิณประดิษฐ์ 

  กรรมการฯ 

5

  รศ.พญ.จิราภรณ์  ศรีนัครินทร์      

  กรรมการฯ 

6

  รศ.อรุณ  จิรวัฒน์กุล

  กรรมการฯ  

7

  รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร 

  กรรมการฯ    

8

  รศ.ภก.วีรพล  คู่คงวิริยพันธ์ 

  กรรมการฯ    

9

  พญ.พรรณทิพา  ว่องไว 

  กรรมการฯและเลขานุการ   

10

  ผศ.นพ.อำนาจ  กิจควรดี 

  กรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ    

หน้าที่คณะกรรมการบริหารประจำวำนักงานฯ

๑.   วางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป้าประสงค์ของสำนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานและอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๒.   กำหนดโครงสร้างและการจัดระเบียบการบริหารงานภายในสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมถึงการยุบเลิกโครงสร้างดังกล่าว

๓.   ให้ความเห็นชอบแผนงาน และงบประมาณประจำปีของสำนักงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย

๔.   ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสำนักงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย

๕.   ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลัง ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๖.   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน

๗.   ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นแก่หัวหน้าสำนักงาน

๘.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย