ประจำสาขาวิชาคณะที่ 1

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 1

(KKU EC panel 1)

คณะกรรมการจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา ทางชีวเวชศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ Panel 1

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ  (เกษียณอายุราชการ จ้างต่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มข.) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
2 รศ.นพ.วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา (ปฏิบัติราชการ) รองประธานกรรมการ/สมทบ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
3 ศ.พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4 รศ.พญ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
5 รศ.พญ.ศิริลักษณ์  อนันต์ณัฐศิริ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
6 รศ.พญ.นิรมล  พัจนสุนทร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
7 ผศ.ดร.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ (บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
8 รศ.ดร.กิ่งฟ้า  สินธุวงษ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
9 อาจารย์รัตนา  อัตนวงศ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง (ฝ่ายประถม)
10 พลตรี รศ.ดร.บพิตร  กลางกัลยา (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ (ภ.เภสัชวิทยา ม.พระมงกุฎเกล้า) ข้าราชการบำนาญ
11 ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
12 ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
13 อ.พญ.คัทลียา ทองรอง  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์
14 อ.นพ.องอาจ  โสมอินทร์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
15 รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต้ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
16 ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาสูติศาสตร์วิทยาและนรีเวชวิทยา
17 ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
18 อ.พญ.พรรณทิพา  ว่องไว (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
19 อ.พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
20 ผศ.พญ.จิตติมา  ศิริจีระชัย (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์
21 ผศ.พญ.สุวรรณี วิษณุโยธิน (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย