ประจำสาขาวิชาคณะที่ 2

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 2

(KKU EC panel 2)

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ประจำสาขาวิชา ทางชีวศาสตร์และสุขภาพสังคมศาสตร์การแพทย์  Panel 2 

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. ศาสตรี  เสาวคนธ์ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ กรรมการภายนอก) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.บูรพา
2 รศ.กุลนภา  ฟู่เจริญ (ปฏิบัติราชการ) รองประธานคณะกรรมการ/สมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
3 รศ.อรุณ  จิรวัฒน์กุล (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
4 ผศ.ดร.สมทรง  ณ  นคร (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
5 ผศ.ทพ.สมเกียรติ  เหลืองไพรินทร์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
6 ผศ.ดร.ศศิ  จังสถิตย์กุล (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
7 ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์  วัฒนนามกุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
8 รศ.ดร.สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
9 รศ.วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
10 รศ.ดร.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
11 รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 ผศ.ดร.อุไรวรรณ  ชัชวาลย์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
13 รศ.ดร.ภญ.อรุณศรี ปรีเปรม (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
14 ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย