ประจำสาขาวิชาคณะที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 3

(KKU EC panel 3)

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขา ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Panel 3 

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 รศ.ดร.กิ่งฟ้า  สินธุวงษ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
2 รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) รองประธานคณะกรรมการ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
3 รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4 รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะศึกษาศาสตร์
5 ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 รศ.ภรณี   ศิริโชติ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร (เกษียณอายุราชการ จ้างต่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มข.) กรรมการประจำ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
8 ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
9 ผศ.ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะวิทยาการจัดการ
10 ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา    (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
11 ผศ.ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 อ.ดร.อริยพร คุโรดะ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
14 อ.ดร.มณีมัย  ทองอยู่ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก ) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย