การสำรวจและประเมินการดำเนินการทวทวนด้านจริยธรรม

แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศ พ.ศ.2550

ICH-GCP

 

Standard Operating Procedures (SOP)  Version 3.0 

 

 

AE Guidance (final)

13th FERCAP Internationnal Conference 17- 20 Nov 2013, Bali,Indonesia