SOP: Standard Operating Procedures Version 3

 

บทที่ 1

การจัดเตรียม การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

Download

บทที่ 2

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

Download

บทที่ 3

การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา

Download

บทที่ 4

กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย

Download

บทที่ 5

การประชุมคณะกรรมการ

Download

บทที่ 6

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง

Download

บทที่ 7

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย

Download

บทที่ 8

การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย

Download

บทที่ 9

ประกันคุณภาพภายใน

Download
บทที่ 10  วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download