ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครทางสังคมศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง)

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสัมภาษณ์

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสนทนากลุ่ม

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสังเกตการณ์

 

ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครทางสังคมศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง) ที่ดำเนินการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ 

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสัมภาษณ์

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสนทนากลุ่ม

·         ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับการสังเกตการณ์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัครทางสังคมศาสตร์ฯ