ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 33/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 34/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 35/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 36/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 37/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 38/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 39/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 40/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 41/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 42/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 43/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 44/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 45/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 46/2559

ผลการประชุม ประจําสาขาวิชาคณะที่ 1 ครั้งที่ 47/2559