แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยใหม่

(ยื่นเสนอครั้งแรก)

AF/05-03/03.2

แบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1877/2559 เพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(Submission for Exemption research)

ดาวน์โหลด

AF/06-03/03.2

ขอเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559

(Submission for Expedited review)

ดาวน์โหลด

AF/07-03/03.2

การขอเสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยทดลองทางคลินิก

(Clinical trial/Experimental study)

(ฉบับภาษาไทย)

ดาวน์โหลด

AF/08-03/03.2

Submission form for Ethics in Human Research for

Clinical trials/Experimental studies

(English version)

ดาวน์โหลด

AF/09-03/03.2

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์

สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา

 (Social/Anthropological study)

 (ฉบับภาษาไทย)

ดาวน์โหลด

AF/10-03/03.2

Submission form for Ethics in Human Research for Social/Anthropological studies (English version)

ดาวน์โหลด

AF/20-03/03.2

บันทึกข้อความการชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ดาวน์โหลด

AF/01-10/03.0 แบบเสนอขอรับคำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร

 

 

 

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง

(โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว)

AF/01-06/03.0

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 (Submission for progress report)

ดาวน์โหลด

AF/02-06/03.0

ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

 (Submission for renewal of approve)

ดาวน์โหลด

AF/03-06/03.0

ขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Submission for Amendment)

ดาวน์โหลด

AF/04-06/03.0

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในสถาบัน 

(Submission for SAE in site of project)

ดาวน์โหลด

AF/05-06/03.0

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน 

(Submission for SAE out site of project) 

ดาวน์โหลด

AF/06-06/03.0

ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Submission for Deviation/Violation report) 

ดาวน์โหลด

AF/07-06/03.0

ขอแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Submission for closing report) 

ดาวน์โหลด