คณะกรรมการบริหาร

“คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

(The Executive Board of the KKUEC) 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

  ประธานคณะกรรมการฯ

2

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

3

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

4

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

5

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

6

 ประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

7

 รองประธานฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

8

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 1

  คณะกรรมการฯ

9

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 2

  คณะกรรมการฯ

10

 ตัวแทนเลขานุฯ ประจำสาขาวิชาที่ 3

  คณะกรรมการฯ

11

 หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมฯ

  เลขานุการคณะกรรมการฯ

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปีของคณะกรรมการและสำนักงานหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

  ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์

  ประธานกรรมการฯ

2

  รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต้

  กรรมการฯ               

3

  รศ.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส

  กรรมการฯ   

4

  รศ.นีออน  พิณประดิษฐ์ 

  กรรมการฯ 

5

  รศ.พญ.จิราภรณ์  ศรีนัครินทร์      

  กรรมการฯ 

6

  รศ.อรุณ  จิรวัฒน์กุล

  กรรมการฯ  

7

  รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร 

  กรรมการฯ    

8

  รศ.ภก.วีรพล  คู่คงวิริยพันธ์ 

  กรรมการฯ    

9

  พญ.พรรณทิพา  ว่องไว 

  กรรมการฯและเลขานุการ   

10

  ผศ.นพ.อำนาจ  กิจควรดี 

  กรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ    

หน้าที่คณะกรรมการบริหารประจำวำนักงานฯ

๑.   วางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป้าประสงค์ของสำนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานและอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๒.   กำหนดโครงสร้างและการจัดระเบียบการบริหารงานภายในสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมถึงการยุบเลิกโครงสร้างดังกล่าว

๓.   ให้ความเห็นชอบแผนงาน และงบประมาณประจำปีของสำนักงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย

๔.   ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสำนักงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย

๕.   ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลัง ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๖.   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน

๗.   ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นแก่หัวหน้าสำนักงาน

๘.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

คณะกรรมการจริยธรรมคณะที่1

ประจำสาขาวิชาคณะที่ 1

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 1

(KKU EC panel 1)

คณะกรรมการจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา ทางชีวเวชศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ Panel 1

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ  (เกษียณอายุราชการ จ้างต่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มข.) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
2 รศ.นพ.วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา (ปฏิบัติราชการ) รองประธานกรรมการ/สมทบ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
3 ศ.พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4 รศ.พญ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
5 รศ.พญ.ศิริลักษณ์  อนันต์ณัฐศิริ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
6 รศ.พญ.นิรมล  พัจนสุนทร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
7 ผศ.ดร.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ (บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
8 รศ.ดร.กิ่งฟ้า  สินธุวงษ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
9 อาจารย์รัตนา  อัตนวงศ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง (ฝ่ายประถม)
10 พลตรี รศ.ดร.บพิตร  กลางกัลยา (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ (ภ.เภสัชวิทยา ม.พระมงกุฎเกล้า) ข้าราชการบำนาญ
11 ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
12 ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
13 อ.พญ.คัทลียา ทองรอง  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์
14 อ.นพ.องอาจ  โสมอินทร์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
15 รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต้ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
16 ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาสูติศาสตร์วิทยาและนรีเวชวิทยา
17 ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
18 อ.พญ.พรรณทิพา  ว่องไว (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
19 อ.พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
20 ผศ.พญ.จิตติมา  ศิริจีระชัย (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์
21 ผศ.พญ.สุวรรณี วิษณุโยธิน (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย

 

คณะกรรมการจริยธรรมคณะที่2

ประจำสาขาวิชาคณะที่ 2

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 2

(KKU EC panel 2)

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ประจำสาขาวิชา ทางชีวศาสตร์และสุขภาพสังคมศาสตร์การแพทย์  Panel 2 

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. ศาสตรี  เสาวคนธ์ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ กรรมการภายนอก) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.บูรพา
2 รศ.กุลนภา  ฟู่เจริญ (ปฏิบัติราชการ) รองประธานคณะกรรมการ/สมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
3 รศ.อรุณ  จิรวัฒน์กุล (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
4 ผศ.ดร.สมทรง  ณ  นคร (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
5 ผศ.ทพ.สมเกียรติ  เหลืองไพรินทร์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
6 ผศ.ดร.ศศิ  จังสถิตย์กุล (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
7 ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์  วัฒนนามกุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
8 รศ.ดร.สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
9 รศ.วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก
10 รศ.ดร.ภญ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
11 รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 ผศ.ดร.อุไรวรรณ  ชัชวาลย์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
13 รศ.ดร.ภญ.อรุณศรี ปรีเปรม (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
14 ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย

 

คณะกรรมการจริยธรรมคณะที่3

ประจำสาขาวิชาคณะที่ 3

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่ 3

(KKU EC panel 3)

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขา ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Panel 3 

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 รศ.ดร.กิ่งฟ้า  สินธุวงษ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) ประธานคณะกรรมการ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
2 รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) รองประธานคณะกรรมการ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
3 รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4 รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะศึกษาศาสตร์
5 ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 รศ.ภรณี   ศิริโชติ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร (เกษียณอายุราชการ จ้างต่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มข.) กรรมการประจำ/สมทบ (คณะศึกษาศาสตร์) ข้าราชการบำนาญ
8 ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
9 ผศ.ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะวิทยาการจัดการ
10 ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา    (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำ/สมทบ คณะเภสัชศาสตร์
11 ผศ.ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการประจำและเลขานุการ/สมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 อ.ดร.อริยพร คุโรดะ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบและขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
14 อ.ดร.มณีมัย  ทองอยู่ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก ) กรรมการประจำ/สมทบ บุคคลภายนอก

 

หน้าที่คณะกรรมการ

1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ในการวิจัย โดยพิจารณา ผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและหรือดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้ เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย

 

คณะกรรมการสมทบ

รายชื่อคณะกรรมการสมทบ

รายชื่อคณะกรรมการสมทบ

  ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ศ.พญ.ผกากรอง  ลุมพิกานนท์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
2 รศ.นพ.ภพ  โกศลารักษ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
3 รศ.พญ.เพ็ญศรี  โควสุวรรณ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4 รศ.นพ.ณรงค์  เอื้อวิชญาแพทย์ (ปฏิบัติราชการ)   กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
5 ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ประกาศที่ 622/2557) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
6 รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
7 รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
8 ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
9 รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
10 ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
11 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
12 รศ.พญ.มณเฑียร เปสี  (เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ประกาศ ที่ 622/2557) กรรมการสมทบ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
13 รศ.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
14 รศ.นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
15 รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
16 ศ.พญ.อรทัย  พาชีรัตน์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
17 ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
18 รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
19 รศ.นพ.ธงชัย  ประฏิภาณวัตร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
20 ผศ.พญ.กาญจนา  จันทร์สูง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
21 รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
22 รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
23 ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
24 รศ.นพ.อนัน  ศรีพนัสกุล   (ปฏิบัติราชการ)   กรรมการสมทบ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
25 รศ.นพ.บัณฑิต  ชุมวรฐายี  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
26 รศ.พญ.วรลักษณ์  สมบูรณ์พร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
27 ศ.พญ.เจศฎา ถิ่นคำรพ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
28 รศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
29 ผศ.พญ.กิติวรรณ วิปุลากร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
30 ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
31 ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์
32 รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
33 ศ.นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
34 นางทิพยวรรณ มุกนำพร (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
35 รศ.นพ.ธีรพร  รัตนาเอนกชัย   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
36 นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
37 ผศ.พญ.เสมอเดือน  คามวัลย์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
38 รศ.ดร.มานพ คณะโต  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
39 ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
40 อ.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
41 ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
42 รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
43 ศ.ดร.วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์ (เกษียณอายุราชการ ต่ออายุราชการ ประกาศ ที่ 622/2557) กรรมการสมทบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
44 ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา  ทัศนียกุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
45 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
46 ผศ.พญ.ปณคพร  วรรณานนท์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
47 ผศ.ดร.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
48 อ.สุภัตรา  ไกรโสภา  (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการ) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
49 นางจิราพร ศิริโชค  (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการพิเศษ) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
50 นางกรรณิกา ชาธรรม (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการ) กรรมการสมทบ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์
51 นางพรนภา บุญตาแสง  (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการพิเศษ) กรรมการสมทบ แผนกการพยาบาลสูติศาสตร์นารีเวช  คณะแพทยศาสตร์
52 นางเอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล (ปฏิบัติราชการพยาบาลชำนาญการพิเศษ) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
53 รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
54 ผศ.ดร.รุจิรา  ดวงสงค์  (ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว มข.) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 รศ.จุฬาภรณ์  โสตะ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
56 รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
57 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
58 ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์  (ปฏิบัติราชการ)  กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
59 รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
60 ผศ.ดร.ภญ.วีรวรรณ  อุชายภิชาติ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
61 ดร.นภภัค ใจภัคดี (ปฏิบัติราชการ)  กรรมการสมทบ คณะเภสัชศาสตร์
62 ผศ.ดร.โสมภัทร  ศรไชย  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์
63 ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
64 ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
65 รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ  (เกษียณอายุราชการ ต่ออายุราชการ ประกาศที่ 622/2557) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
66 ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
67 รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
68 รศ.เพชรไสว ลิ้มตระกูล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
69 รศ.ดร.วิพร เสนารักษ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
70 รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
71 รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
72 รศ.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์
73 รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา  ชัยเลิศวณิชกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
74 รศ.ทพญ.มุขดา  ศิริเทพทวี  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
75 รศ.ทพ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
76 ผศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์
77 รศ.พญ.จิราพร  สิทธิถาวร   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
78 อ.อัครานี ทิมินกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
79 รศ.ดร.กนกวรรณ  แสนไชยสุริยา (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
80 รศ.ดร.อำพร ไตรภัทร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
81 รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
82 รศ.ดร.ณัฐยา  แซ่อึ้ง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
83 ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์
84 ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะวิทยาศาสตร์
85 ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ปฏิบัติราชการที่คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
86 อ.สมใจ ศรีหล้า (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 ผศ.ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
89 ผศ.ดร.ธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
90 ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
91 ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
92 อ.ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
93 ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะศึกษาศาสตร์
94 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร    (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
95 รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ คณะทันตแพทยศาสตร์
96 รศ.สุรพล วีระศิริ   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
97 รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย   (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
98 รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
99 ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
100 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ วิทยาเขตหนองคาย ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ
101 ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ 
102 ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ วิทยาเขตหนองคาย ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ
103 อ.พญ.อรสิริ ธนธานี  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
104 อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ วิทยาเขตหนองคาย ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ 
105 ศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล  (ปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ มข.)  กรรมการสมทบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หน่วยการุณรักษ์
106 ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา (เกษียณอายุราชการต่ออายุราชการ ประกาศ ที่622/2557) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
107 ศ.นพ.มนัส ปะนะมณฑา (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
108 รศ.พญ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
109 รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
110 รศ.นพ.วิบูลย์ วีระอาชากุล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
111 ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
112 ผศ.พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
113 อ.พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
114 อ.พญ.ดารา ไม้เรียง (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
115 รศ.สุกัลยา อมตฉายา  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิชากายภาพบำบัด 
116 รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
117 ผศ.พูลสุข ศิริพูล  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
118 รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 อ.ดร.วาธิส ลีลาภัทร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
120 นางสุพร วงค์ประทุม  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันอาจารย์ทำงานอยู่ที่โคราช)
121 อ.จินตนา  บุญจันทร์ (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ พยาบาลเชี่ยวชาญบุคคลภายนอก) กรรมการสมทบ บุคคลภายนอก
122 ศ.นพ.ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์ (ลาออกจากราชการ เป็น ACRO บุคคลภายนอก ) กรรมการสมทบ ผู้อำนวยการ ACRO คณะแพทยศาสตร์ มข.
123 รศ.นพ.สุมิตร สุตรา (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) อาจารย์อยู่ กทม.   กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
124 รศ.สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ  (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการสมทบ บุคคลภายนอก
125 รศ.พ.ท.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์  (บุคคลภายนอก ที่ปรึกษาอิสระ) กรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ ภาควิชาจักษุ รพ.ศิริราช ม.มหิดล
126 รศ.นพ.ดร.ภฤศ หาญอุตสาหะ  (บุคคลภายนอก ที่ปรึกษาอิสระ ) กรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
127 รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม (เกษียณอายุราชการรับบำนาญ บุคคลภายนอก) กรรมการสมทบ (ข้าราชการเกษียณ)สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
128 ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ  (บุคคลภายนอก ที่ปรึกษาอิสระ ) กรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย
129 นพ.เกรียงศักดิ์  เวทีวุฒาจารย์  ( (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ คณะสาธารณสุชศาสตร์
130 อ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
131 รศ.นพ.อนัฆพงษ์ พันธ์มณี  (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
132 รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
133 อ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
134 อ.พญ.ไพลิน รัตน์วัฒน์กุล (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
135 อ.พญ.คู่ขวัญ สวัสดิ์พาณิชย์ (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
136 นางสาวพรนิภา หาญละคร (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล
137 นางอุบล จ๋วงพานิช (ปฏิบัติราชการ) กรรมการสมทบ งานบริการพยาบาล
138 พ.อ.นพ.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม (บุคคลภายนอก ที่ปรึกษาอิสระ) กรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ บุคคลภายนอก